Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

eyeshadow
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viajaskier jaskier
eyeshadow
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajaskier jaskier

July 06 2015

eyeshadow
8299 93f8 500

June 06 2015

eyeshadow
eyeshadow
3221 f84e
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viairmelin irmelin
eyeshadow
6629 db3f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
eyeshadow
2941 0407 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viairmelin irmelin
eyeshadow
eyeshadow
4781 4d6a
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
6089 ed47
Reposted fromdorks dorks viairmelin irmelin
5353 5a7f 500
Reposted fromgoetze goetze viairmelin irmelin
eyeshadow
2294 69dc
Reposted fromadzix69 adzix69 viairmelin irmelin
4946 564d
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
eyeshadow
Reposted fromasiksik asiksik viairmelin irmelin
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viairmelin irmelin
eyeshadow
9629 cf86
Reposted fromHiroTailo HiroTailo viairmelin irmelin
eyeshadow
4759 e425
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
eyeshadow
KIEDY NA IMPREZIE KTOŚ OTWORZY CHIPSY: 1313 886d
Reposted fromapatia apatia viaNaja Naja
eyeshadow

May 21 2015

When my boss offers me a free afternoon with "no strings attached"


/* by dom // seb */

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl